Contract CASMB

Începând cu 1 Iunie 2015, Metropolitan Hospital a încheiat contract cu Casa de Asigurări a Municipiului București (CASMB) pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești pentru:

 • spitalizare continuă chirurgie: chirurgie generală, ginecologie și oftalmologie;
 • spitalizare continuă gastroenterologie;
 • spitalizare continuă obstetrică – neonatologie;
 • spitalizare de zi.

Serviciile se decontează în limita fondurilor disponibile de la CASMB și sunt efectuate de medicii aflați în contract cu CASMB.

Detalii și programări la 0372 42 42 42.

Serviciul Relaţii Publice CASMB

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

c202a9165cc9605b90fdc72a0

Documente necesare
 • Card de sănătate;
 • Carte de identitate;
 • Trimitere/recomandare de internare de la un medic specialist sau medic de familie;
 • Dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă, adeverinţă de elev sau student, cupon de pensie sau adeverinţă de la casa de asigurări) – pentru asiguraţii CAS;
 • Adeverinţă CAS pentru coasiguraţi;
 • Adeverinţă CAS pentru PFA;
 • Se poate beneficia de decontare prin CAS şi fără bilet de trimitere NUMAI în caz de urgenţă medico-chirurgicală!
Procedura decontare

Metropolitan Hospital este un spital privat pentru adulţi şi nu este un spital de urgenţă. În cadrul Ambulatorului NU se acordă consultaţii  cu decontare prin CASMB.

Toate serviciile medicale Metropolitan Hospital se fac cu plata suplimentară pentru condiţii deosebite de confort. Plăţile se fac la Recepție, se eliberează bon fiscal şi factură (dacă este solicitată).

În cazul solicitării de servicii de spitalizare, vă rugăm să vă adresaţi Biroul de Internări la numărul de telefon 0725 950 055.

Criteriile de prioritizare ale pacienților

În cazul în care serviciile acoperite prin contractul cu CASMB nu sunt disponibile, se va recomanda pacientului unitatea sanitară potrivită pentru tratarea afecţiunii sale.

Acordarea serviciilor medicale de specialitate se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, condiţii sociale etc.

Acordarea serviciilor medicale de specialitate se face pe baza solicitărilor şi ţinând cont de gravitatea afecţiunii, ordinea generală de prioritizare fiind:

 1. Urgenţe
 2. Gravide
 3. Bolnavi cronici
 4. Pacienţii programaţi
Drepturile și obligațiile pacienților asigurați

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive și curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Contractul-cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistenței medicale cu privire la:

 1. pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;
 2. lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a);
 3. criteriile și standardele calității pachetului de servicii;
 4. alocarea resurselor și controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;
 5. tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare și actele necesare în acest scop;
 6. internarea și externarea bolnavilor;
 7. măsuri de îngrijire la domiciliu și de recuperare;
 8. condițiile acordării serviciilor la nivel regional și lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum și a celor care se pot contracta la nivel regional;
 9. prescrierea și eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor și a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
 10. modul de informare a asiguraților;
 11. coplata pentru unele servicii medicale.

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asigurații au următoarele drepturi:

 1. să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru;
 2. să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport daca opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
 3. să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 4. să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 5. să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 7. să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 8. să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 9. să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 10. să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 11. să beneficieze de dispozitive medicale;
 12. să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 13. să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 14. să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 15. să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

 

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

 1. să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 2. să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 3. să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 5. să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 6. să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 7. să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 8. să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii si a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuție personală și a modalității de plată, precum și asupra drepturilor si obligațiilor sale.